Skip to main content
Veiligheidsvoorschriften
Electrolux Support

Veiligheidsvoorschriften

Montage

icon-warning.pngAttentie
Alleen een erkende installatietechnicus mag het apparaat installeren.
 • Verwijder alle verpakkingsmaterialen.

 • Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.

 • Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Houd de minimumafstand naar andere apparaten en units in acht.

 • Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.

 • Dicht de oppervlakken af met kit om te voorkomen dat ze gaan opzetten door vocht.

 • Bescherm de bodem van het apparaat tegen stoom en vocht.

 • Installeer het apparaat niet naast een deur of onder een raam. Dit voorkomt dat heet kookgerei van het apparaat valt als de deur of het raam wordt geopend.

 • Als het apparaat geïnstalleerd is boven lades zorg er dan voor dat de ruimte tussen de onderkant van het apparaat en de bovenste lade voldoende is voor luchtcirculatie.

 • De onderkant van het apparaat kan heet worden. Wij raden aan om een onbrandbaar scheidingspaneel te plaatsen onder het apparaat om te voorkomen dat de onderkant kan worden aangeraakt.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor brand en elektrische schokken.
 • Alle elektrische aansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

 • Verzeker u ervan dat de stekker uit het stopcontact is getrokken, voordat u welke werkzaamheden dan ook uitvoert.

 • Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.

 • Zorg ervoor dat het apparaat correct is geïnstalleerd. Losse en onjuiste stroomkabels of stekkers (indien van toepassing) kunnen ervoor zorgen dat de contactklem te heet wordt.

 • Gebruik de juiste stroomkabel.

 • Voorkom dat de stroomkabels verstrikt raken.

 • Zorg ervoor dat er een schokbescherming wordt geïnstalleerd.

 • Gebruik het klem om spanning op het snoer te voorkomen.

 • Zorg ervoor dat de stroomkabel of stekker (indien van toepassing) het hete apparaat of heet kookgerei niet aanraakt als u het apparaat op de nabijgelegen contactdozen aansluit

 • Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

 • Zorg dat u de hoofdstekker (indien van toepassing) of kabel niet beschadigt. Neem contact op met onze service-afdeling of een elektromonteur om een beschadigde hoofdkabel te vervangen.

 • De schokbescherming van delen onder stroom en geïsoleerde delen moet op zo'n manier worden bevestigd dat het niet zonder gereedschap kan worden verplaatst.

 • Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.

 • Sluit de stroomstekker niet aan op een losse stroomaansluiting.

 • Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.

 • Gebruik alleen de juiste isolatie-apparaten: stroomonderbrekers, zekeringen (schroefzekeringen moeten uit de houder worden verwijderd), aardlekschakelaars en contactgevers.

 • De elektrische installatie moet een isolatieapparaat bevatten waardoor het apparaat volledig van het lichtnet afgesloten kan worden. Het isolatieapparaat moet een contactopening hebben met een minimale breedte van 3 mm.

Gasaansluiting

 • Alle gasaansluitingen moeten door een gediplomeerd elektromonteur worden gemaakt.

 • Controleer vóór de installatie of de plaatselijke distributieomstandigheden (gassoort en -druk) en de afstelling van het apparaat met elkaar te combineren zijn.

 • Zorg ervoor dat er koude luchtcirculatie in het apparaat aanwezig is.

 • Op het typeplaatje staat informatie over de gastoevoer.

 • Dit apparaat mag niet aangesloten worden op een inrichting dat producten afvoert voor verbranding. Sluit het apparaat aan volgens de geldende installatieregels. Let op de vereisten voor voldoende ventilatie.

Gebruik

icon-warning.pngAttentie
Gevaar op letsel, brandwonden of elektrische schokken.
 • Verwijder voor gebruik (indien van toepassing) de verpakking, labels en beschermfolie.

 • Gebruik dit apparaat in een huishoudelijke omgeving.

 • De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

 • Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn.

 • Laat het apparaat tijdens het gebruik niet onbeheerd achter.

 • Zet de kookzone op "uit" na elk gebruik.

 • Leg geen bestek of pannendeksels op de kookzones. Deze kunnen heet worden.

 • Bedien het apparaat niet met natte handen of als het contact maakt met water.

 • Het apparaat mag niet worden gebruikt als werkblad of aanrecht.

 • Als u eten in de hete olie doet, kan het spatten.

icon-warning.pngAttentie
Risico op brand en explosie
 • Verhitte vetten en olie kunnen ontvlambare damp afgeven. Houd vlammen of verwarmde voorwerpen uit de buurt van vet en olie als u er mee kookt.

 • De dampen die hete olie afgeeft kunnen spontane ontbranding veroorzaken.

 • Gebruikte olie die voedselresten bevat kan brand veroorzaken bij een lagere temperatuur dan olie die voor de eerste keer wordt gebruikt.

 • Plaats geen ontvlambare producten of items die vochtig zijn door ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.

icon-warning.pngAttentie
Risico op schade aan het apparaat.
 • Zet geen heet kookgerei op het bedieningspaneel.

 • Laat kookgerei niet droogkoken.

 • Laat geen voorwerpen of kookgerei op het apparaat vallen. Het oppervlak kan beschadigen.

 • Activeer de kookzones niet met lege pannen of zonder pannen erop.

 • Geen aluminiumfolie op het apparaat leggen.

 • Pannen van gietijzer, aluminium of met beschadigde bodems kunnen krassen veroorzaken in het glas / glaskeramiek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

 • Gebruik alleen stabiel kookgerei met de juiste vorm en een diameter groter dan de afmetingen van de branders.

 • Zorg ervoor dat de pannen in het midden van de branders staan.

 • Zorg dat de vlam niet uit gaat als u de knop snel van de maximale stand naar de minimale stand draait.

 • Gebruik alleen de accessoires die zijn meegeleverd met het apparaat.

 • Plaats geen vlamverdeler op de brander.

 • Het gebruik van een kookapparaat op gas leidt tot de productie van warmte en vocht. Zorg voor een goede ventilatie in de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd.

 • U moet bij langdurig intensief gebruik van het apparaat waarschijnlijk meer ventileren, bijvoorbeeld door een raam te openen, of effectiever ventileren, bijvoorbeeld door het niveau van de aanwezige, mechanische ventilatie op te voeren.

 • Dit apparaat is uitsluitend bestemd om mee te koken. Het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals het verwarmen van een kamer.

 • Laat geen zure vloeistoffen, zoals bijv. azijn, citroensap of reinigingsmiddelen voor het verwijderen van kalkaanslag, in aanraking komen met de kookplaat. Hierdoor kunnen doffe plekken ontstaan.

Onderhoud en reiniging

 • Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

 • Schakel het apparaat uit en laat het afkoelen voordat u het schoonmaakt.

 • Trek voor onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact.

 • Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

 • Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

 • De branders niet in de afwasautomaat reinigen.

Verwijdering

icon-warning.pngAttentie
Gevaar voor letsel of verstikking.
 • Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

 • Haal de stekker uit het stopcontact.

 • Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

 • Maak de externe gasleidingen plat.

Servicedienst

 • Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
 • Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.
 • Was this article helpful?